fotoboerderijslider.jpg
smartgraderslider.jpg
productslider.jpg
verpakkingslider.jpg
fotoboerderij2slider.jpg
fotokoelingslider.jpg
kistenwasserslider.jpg
productslider-oud.jpg
symachslider.jpg
previous arrow
next arrow

Voorwaarden

Voorwaarden dienstverlening Koelhuis Bergmans B.V. en beperking van aansprakelijkheid.

 

 1. Algemeen
  • Producten, machines, inventaris en emballage die niet eigendom zijn van Koelhuis Bergmans zijn onverzekerd. Klant dient zelf zorg te dragen dat haar product verzekerd is op locatie Koelhuis Bergmans.
  • Koelhuis Bergmans is in beginsel niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product.
  • Aansprakelijkheid beperkt zich ten alle tijden tot maximaal de prijs voor de bewerking die is toegepast waarop een eventuele schadeclaim van toepassing is.
  • Klachten ofwel reclames dienen binnen 14 kalenderdagen na de uitgevoerde bewerking of levering gemeld te worden om in behandeling te worden genomen of 8 kalenderdagen na factuurdatum.
  • Offertes uitgebracht door Koelhuis Bergmans betreffen een indicatie van de kosten. Er kunnen geen rechten uit worden ontleend.
  • Klant verplicht zich zeker te zijn dat aardappelen geleverd aan Koelhuis Bergmans vrij zijn van Ringrot- en/of Bruinrotbacterie. Klant is aansprakelijk voor de volledige schade die Koelhuis Bergmans ondervindt indien dit niet het geval is.
  • Klant handelt conform de laatste richtlijnen van het hygiëneprotocol van de Pootaardappel Contact Commissie.
  • Op de facturatie van de diensten van Koelhuis Bergmans is een betalingstermijn van 21 dagen van toepassing. Voor betalingen die niet binnen 21 dagen na factuurdatum zijn ontvangen worden de administratie- en wettelijke rentekosten doorberekend.
  • Aardappelen die geleverd worden dienen te zijn voorzien van een duidelijk label met daarop het telernummer, ras, klasse en maat en of ze zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel. Daarnaast dienen deze gegevens ook op het transportdocument te staan. Fouten ontstaan uit onduidelijke labels of transportdocumenten zijn voor risico klant.
  • De klant moet duidelijk aangeven of een partij behandeld is met een gewasbeschermingsmiddel zoals bijvoorbeeld Imazalil / Diabolo. Dit dient de klant te doen door zowel op het kistenlabel als het transportdocument dit duidelijk aan te geven. Indien dit niet het geval is, is klant aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als partij als onbehandeld is afgeleverd. Indien partij hierdoor voorzien is van een dubbele behandeling die uitgevoerd is door Koelhuis Bergmans om aan afleveringsvoorwaarden te voldoen, zijn de kosten hiervan voor rekening klant.

 

 1. Sorteren en verpakken
  • Koelhuis Bergmans neemt alleen beperkt aansprakelijkheid voor de kwaliteit van partijen die door eigen personeel zijn gelezen.
  • De kosten voor het overdraaien van een nog niet afgeleverde, door Koelhuis Bergmans gesorteerde en gelezen partij als gevolg van een afkeuring door de NAK zijn voor Koelhuis Bergmans.
  • Een uitzondering op voorgaande betreft indien klant zelf de partij heeft gelezen ofwel invloed heeft uitgeoefend op de leeskwaliteit. Een andere uitzondering betreft indien de klant vooraf is geïnformeerd dat Koelhuis Bergmans niet kan instaan voor het risico van afkeuring i.v.m. slechte kwaliteit partij.
  • De kosten als gevolg van een afkeuring bij een herkeuring zijn voor de klant.
  • De kosten als gevolg van een afkeuring op de haven vanwege kwaliteit zijn voor risico klant.
  • Uitzondering op artikel 2.5. zijn de kosten voor bewerkingen als gevolg van een afkeuring op de haven vanwege een te laag verpakkingsgewicht. Deze zijn voor Koelhuis Bergmans. Transportkosten zijn voor de klant.
  • Een uitzondering op artikel 2.6. betreft een afkeuring die plaatsvindt op of na 10 kalenderdagen na verpakdatum. In dat geval zijn alle kosten voor de klant.
  • Alle kosten volgend uit een afkeuring op de locatie van de eindafnemer zijn voor de klant.
  • Kosten voor (her)certificering zijn altijd voor de klant.
  • Partijen uit de koeling waar een bewerking of verpakking wordt toegepast worden in beginsel niet gekoeld opgeslagen alvorens aflevering.
  • Overige partijen worden niet gekoeld opgeslagen.
  • Voor verpakt product welke langer dan 10 kalenderdagen in (ongekoelde) tussenopslag staan wordt opslagvergoeding in rekening gebracht voor de gehele periode.

 

 1. Opslag
  • Koelhuis Bergmans is beperkt aansprakelijk voor de kwaliteitsverandering van het product in opslag.
  • Problemen volgend uit kiem zijn alleen aansprakelijkheid van Koelhuis Bergmans indien product niet op temperatuur is bewaard zoals opgedragen door klant. Voor de koeling geldt een minimale gegarandeerde temperatuur van 5 graad Celsius in de koudste cel.
  • Problemen volgend uit kiem bij partijen waarbij een bewerking of verpakking is uitgevoerd, ofwel welke opgewarmd zijn voor aflevering, is de aansprakelijkheid voor de klant.
  • Koelhuis Bergmans is in de talentbewaring alleen aansprakelijkheid voor problemen volgend door kiem indien dit voor alle partijen in de desbetreffende cel geldt en problemen voor 31 maart worden geconstateerd. De aansprakelijkheid betreft maximaal 50% van het in rekening gebrachte bewaartarief voor Talentbewaring. Andere kwaliteitsproblemen vallen buiten de aansprakelijkheid van Koelhuis Bergmans.
  • Kwaliteitsverandering na goedkeuren NAK zijn voor risico klant.
  • Bij onduidelijke bewaaropdracht van klant handelt Koelhuis Bergmans naar besten en heeft daarbij geen aansprakelijkheid voor onjuiste bewaarmethode.

 

 1. Verhuur kistenwasser
  • Koelhuis Bergmans is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van de kistenwasser aan gebouwen, materieel of personen.
  • Koelhuis Bergmans is niet aansprakelijk voor verontreinigingen bij klant als gevolg van gebruik kistenwasser.
  • Koelhuis Bergmans is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvoldoende gewassen of ontsmette kisten.

 

 

Privacy beleid

 

Bij Akkerbouwbedrijf Bergmans, Koelhuis Bergmans en Bergmans Holding B.V (hierna te noemen als Bergmans) worden persoonsgegevens verzameld. Als relatie van deze bedrijven hebben wij u gegevens nodig om met u in contact te treden en voor facturatie. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen de persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy beleid;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.
 • Bergmans is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De voorwaarden voor het gebruik van diensten worden in de algemene voorwaarden uitgelegd. In dit privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van onze dienstverlening of welke publiek beschikbaar zijn.[1]

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacy beleid genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres;
 • Bank gegevens;
 • Kvk nummer en BTW nummer;
 • Telernummer;
 • Partijgegevens die ter verwerking aangeboden worden;

 

Afname diensten

De gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden, met u in contact te kunnen treden en te kunnen factureren. Wij houden een registratie bij van de diensten die u afneemt.

 

 

 

Nieuwsbrief en reclame

Momenteel sturen wij geen reguliere nieuwsbrief maar kunnen u benaderen om u te informeren over onze dienstverlening. Mocht u geen informatie wensen te ontvangen dan zullen we u uit onze distributielijst verwijderen.

 

Personaliseren

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren om uw een persoonlijk aanbod te doen (ook wel profilering). Wilt u niet dat uw gegevens op deze wijze worden ingezet dan kunt u ons dit laten weten.

 

Verstrekking aan derden

We kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Geeft echter nooit zonder reden persoonlijke gegevens op als u daar per e-mail voor benaderd wordt. Er worden veel van dit soort ‘phishing mails’ door hackers gestuurd. Zorg daarom ook altijd dat u de afzender van een mail controleert. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voordat u uw gegevens afgeeft.

 

Bewaartermijnen

De gegevens die wij van u verwerken worden bewaard voor zo lang u potentieel nogmaals een dienst kan afnemen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). De gegevens die we verwerken voor de nieuwsbrief, bewaren we totdat u zich hiervoor hebt uitgeschreven.

 

Wijzigingen in dit privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

 

Uitoefenen van uw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kan u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

[1] Denk hierbij aan Kvk gegevens en adresgegevens.